START

HUSENES HISTORIE

FORENINGENS VEDTÆGTER

BESTYRELSEN

MEDLEMMER

KONTAKT

 

Foreningens vedtægter

Foreningen er stiftet den 23. januar 1873

§ 1
Foreningens navn er : Foreningen for Erhvervelse af Kunstnerboliger. Dens hjemsted er København.

§ 2
Foreningens formål er at tilvejebringe midler til oprettelse og bevarelse af boliger med eller uden atelier, for foreningens medlemmer.

§ 3
Som medlemmer kan bestyrelsen alene optage kunstnere hvis område er malerkunst, skulptur, arkitektur eller dermed beslægtede kunstarter, såfremt ansøgeren er medlem af Kunstnersamfundet.
Efter bestyrelsesbeslutning taget af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan et medlem ekskluderes, dersom medlemmet efter bestyrelsens skøn overtræder foreningens vedtægter eller misligholder lejekontraktens bestemmelser. Afgørelsen kan af medlemmet ankes og derefter indbringes for den førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer underkende bestyrelsens beslutning.

§ 4
Medlemmer bør søge at tilvejebringe midler til fremme af foreningens formål. Gaver i form af kunstneres egne værker kan kun afhændes i samråd med giveren eller dennes efterlevende ægtefælle.
Foreningens midler forvares i anerkendt pengeinstitut.

§ 5
Kun medlemmer kan komme i betragtning ved tildeling af bolig/atelier. Medlemmer har bopælspligt og skal senest 6 dage efter indflytning og senest en måned efter overtagelse af lejemålet, jf. kommunens bestemmelser, være tilmeldt Københavns Kommunes folkeregister.

Bolig og/eller atelier tildeles efter anciennitet i overensstemmelse med medlemsprotokollen. For ejendommen Gothersgade 143’s vedkommende dog således, at stueetagen forlods tilbydes billedhuggere, 1. salen forlods arkitekter og øvrige etager forlods malere og billedhuggere. Huggearbejde må kun foregå i stueetagen. Bartholinsgade tilbydes arkitekter, malere og billedhuggere på lige fod.

Ægtefæller, som ikke er medlem af foreningen, og som bebor lejlighed i Gothersgade med atelier, kan kun fortsætte lejemålet indtil et år efter medlemmets død. Under særlige forhold kan bestyrelsen med 2/3 af sine medlemmer fravige denne regel, hvis atelier fremlejes til et medlem af foreningen.
I Bartholinsgade kan ægtefæller, der ikke er medlemmer af foreningen, fortsætte lejemålet efter medlemmets død.

Fremleje og udlejning af værelser kan kun ske efter begrundet ansøgning til bestyrelsen, og lejen såvel som lejeren skal forlods godkendes af bestyrelsen.
Af ethvert lejemål kan lejekontrakt på atelier, lejlighed eller del af lejlighed kun indgås med
en person.

Lejemålet kan kun fremlejes i en periode af maximalt 2 år, jf. Lejeloven.
Ved fremleje af atelier eller lejlighed skal det forlods tilbydes medlemmer af foreningen..

Medlemmer mister deres anciennitet ved udmeldelse og ved 1 års kontingentrestance. Ved genindmeldelse kan tidligere anciennitet ikke opnås.

§ 6
Bestyrelsen består af en formand og 6 medlemmer. Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling. De vælges blandt foreningens medlemmer, så vidt muligt med lige mange repræsentanter for de tre kunstarter.

Der vælges efter samme princip 3 suppleanter.

Formanden vælges for 4 år. Bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter vælges for 3 år, således at der hvert år afgår 2 medlemmer og 1 suppleant efter tur.

Genvalg af formand og bestyrelsesmedlemmer kan kun finde sted én gang. Det skal tilstræbes, at der i bestyrelsen sidder mindst 1 og højst 2 medlemmer med bolig/atelier i hver af foreningens ejendomme.

Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte en næstformand. Bestyrelsen ansætter kontraktmæssigt en forretningsfører, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Der føres protokol over samtlige generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og medlemsmøder. Referaterne underskrives af formand og referent.

Bestyrelsen leder foreningens anliggender og repræsenterer foreningen udadtil.

Formanden tegner foreningen ved sin og 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Salg eller pantsætning af foreningens faste ejendomme kan kun finde sted efter godkendelse af en generalforsamling. Til vedtagelse på denne kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at foretage omlægning af optagne lån til nye lån med højst samme rest-løbetid, såfremt den årlige ydelse på lånene derved nedsættes.

§ 7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse sker 14 dage forud ved tilsendelse af den faste dagsorden.
Den faste dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1)
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.
2)
Dirigenten optæller de fremmødte medlemmer og konstaterer forsamlingens lovlighed og mulighed for at træffe beslutninger.
3)
Behandling af årsberetning.
4)
Behandling af regnskab.
5)
Forslag fremsat af bestyrelsen.
6)
Forslag fremsat af medlemmer.
7)
Valg af bestyrelse.
8)
Fastsættelse af medlemsbidragets størrelse for det følgende år.
9)
Eventuelt.
Forslag der fremsættes af medlemmer og ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 15. februar det pågældende år. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig vedrørende de i den faste dagsorden under punkterne 1), 3), 4), 7) og 8) anførte forhold. Spørgsmål vedrørende disse punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed. For at generalforsamlingen kan træffe bestemmelse om de i den faste dagsorden pkt. 5) og 6) anførte forhold, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for. Afstemning foretages ved personligt fremmøde. Den kan ske ved håndsoprækning eller, når mindst 3 medlemmer ønsker det, skriftligt. Bindende beslutninger kan ikke træffes under punkt 9).

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såvel af bestyrelsen selv som ved denne på foranledning af medlemmerne, når mindst 2/3 af disse ved anbefalet brev til formanden har fremsat begæring herom. Bestyrelsen er pligtig til inden 14 dage efter en sådan anmodnings modtagelse, at udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som angivet for ordinær generalforsamling.

Beslutninger om de i dagsordenen angivne spørgsmål træffes som angivet for ordinær generalforsamling.

§ 10
Medlemsmøder kan indkaldes af bestyrelsen. På et sådant møde kan ikke træffes bindende beslutninger.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling og medlemsmøder kan ikke afholdes i tiden 1. juni til 1. september.

§ 12
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af foreningens love eller foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Er det nødvendige antal medlemmer ikke mødt, men har forslaget fået 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvor forslaget kan godkendes med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Forslaget bortfalder, såfremt dette ikke opnås.

§ 14
Opløses foreningen skal dens midler fremdeles tjene kulturelle formål efter nærmere bestemmelser af Det kongelige Akademi for de Skjønne Kunster.

Lovene er i oprindelig form vedtagne på foreningens stiftelsesdag den 23. januar 1873, revideret den 25. februar 1919, den 17. april 1943, på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 1955, på ekstraordinær generalforsamling den 2. maj 1966, den 21. februar 1978, den 23. marts 1988, den 22. marts 1994, den 25. marts 1999, den 28. marts 2000, på ekstraordinær generalforsamling den 1. september 2005 samt april 2009.

Opdateret på generalforsamling 21. marts 2018:
Martin Askholm, Marianne Levinsen, Steen Ejlers, Mette Ussing, Peter Ravn, Lone Arendal, Jens Friis.